LessWrong

LessWrong je (podľa vlastného popisu) udržiavaný komunitný blog; komunitné diskusné fórum; zdroj redakčne upravovaných materiálov o rozumnosti; a podporovateľ pravidelných stretnutí po celom svete.

Tu sú slovenské preklady vybraných článkov zo stránky LessWrong, chronologicky od najstarších. (Stránka LessWrong začínala ako osobný blog, preto majú najstaršie články rovnakého autora. V súčasnosti už funguje ako komunitný blog s viacerými autormi.)

Tu sú články z LessWrong zalomené ako kniha: 1. časť (na tlač), 2. časť (na tlač), ďalšie časti sa pripravujú.

So stránkou LessWrong neodmysliteľne súvisí aj fan fiction "Harry Potter and the Methods of Rationality". Väčšina kapitol bola preložená do češtiny: "Harry Potter a metody racionality".

Fanúšikovia stránky LessWrong sa pravidelne (asi raz za mesiac) stretávajú v Bratislave. Ak vás táto stránka zaujala a chcete sa stretnúť s jej ďalšími čitateľmi, napíšte mi e-mail, alebo sa prihláste do skupiny LessWrong Bratislava, kde sú oznamy o pripravovaných stretnutiach.

 1. Jednoduchá pravda (The Simple Truth)
 2. Dvanásť cností rozumnosti (Twelve Virtues of Rationality)
 3. Sila inteligencie (The Power of Intelligence)
 4. Transhumanizmus ako zjednodušený humanizmus (Transhumanism as Simplified Humanism)
 5. Bojové umenie rozumnosti (The Martial Art of Rationality)
 6. Načo pravda? A... (Why truth? And...)
 7. ...čo je teda skreslenie? (...What's a bias, again?)
 8. Správne použitie pokory (The Proper Use of Humility)
 9. Bájka o vede a politike (A Fable of Science and Politics)
 10. Mimo laboratória (Outside the Laboratory)
 11. Politika zabíja myslenie (Politics is the Mind-Killer)
 12. Už to konečne vzdaj (Just Lose Hope Already)
 13. Nezamestnávate najlepšie 1% (You Are Not Hiring the Top 1%)
 14. Debaty o pravidlách by nemali vyzerať jednostranne (Policy Debates Should Not Appear One-Sided)
 15. Burchov zákon (Burch's Law)
 16. Váhy Spravodlivosti, zápisník Rozumnosti (The Scales of Justice, the Notebook of Rationality)
 17. Modrý alebo Zelený ohľadom regulácie? (Blue or Green on Regulation?)
 18. Superstimuly a kolaps západnej civilizácie (Superstimuli and the Collapse of Western Civilization)
 19. Sebaklam: pokrytectvo alebo slabá vôľa? (Self-deception: Hypocrisy or Akrasia?)
 20. Tsuyoku naritai! (Chcem sa stať silnejším) (Tsuyoku Naritai! (I Want To Become Stronger))
 21. Tsuyoku verzus rovnostársky inštinkt (Tsuyoku vs. the Egalitarian Instinct)
 22. Vedieť o skresleniach môže ľuďom ublížiť (Knowing About Biases Can Hurt People)
 23. Naprávanie skreslení ako nesamozničenie (Debiasing as Non-Self-Destruction)
 24. Lotérie: Plytvanie nádejou (Lotteries: A Waste of Hope)
 25. Nová vylepšená lotéria (New Improved Lottery)
 26. Záleží mi na vašej rozumnosti (Your Rationality is My Business)
 27. Rozumné cítenie (Feeling Rational)
 28. Všeobecný oheň (Universal Fire)
 29. Všeobecný zákon (Universal Law)
 30. Rozmýšľaj ako skutočnosť (Think Like Reality)
 31. Tretia možnosť (The Third Alternative)
 32. Necitlivosť k rozsahu (Scope Insensitivity)
 33. Jeden život proti celému svetu (One Life Against the World)
 34. Chyba prisudzovania (Correspondence Bias)
 35. Sú vaši nepriatelia od narodenia zlí? (Are Your Enemies Innately Evil?)
 36. Ďalšie dve veci zo školy, ktoré sa treba odučiť (Two More Things to Unlearn from School)
 37. Nech názory platia nájomné (v očakávaní skúseností) (Making Beliefs Pay Rent (in Anticipated Experiences))
 38. Viera vo vieru (Belief in Belief)
 39. Bayesovské džudo (Bayesian Judo)
 40. Vyznávanie a fandenie (Professing and Cheering)
 41. Viera ako uniforma (Belief as Attire)
 42. Nárok náboženstva na nevyvrátiteľnosť (Religion's Claim to be Non-Disprovable)
 43. Dôležitosť hovorenia: „joj!“ (The Importance of Saying "Oops")
 44. Zameraj svoju neistotu (Focus Your Uncertainty)
 45. Správne použitie pochybnosti (The Proper Use of Doubt)
 46. Cnosť presnosti (The Virtue of Narrowness)
 47. Tvoja sila racionalistu (Your Strength as a Rationalist)
 48. Vzdorujem týmto údajom! (I Defy the Data!)
 49. Neprítomnosť indície je indíciou neprítomnosti (Absence of Evidence Is Evidence of Absence)
 50. Zákon zachovania očakávanej indície (Conservation of Expected Evidence)
 51. Aktualizujte postupne (Update Yourself Incrementally)
 52. Jeden argument proti armáde (One Argument Against An Army)
 53. Skreslenie spätného pohľadu (Hindsight bias)
 54. Spätný pohľad znehodnocuje vedu (Hindsight Devalues Science)
 55. Vedecká indícia, právna indícia, rozumná indícia (Scientific Evidence, Legal Evidence, Rational Evidence)
 56. Je molekulárna nanotechnológia „vedecká“? (Is Molecular Nanotechnology "Scientific"?)
 57. Falošné vysvetlenia (Fake Explanations)
 58. Hádanie učiteľovho hesla (Guessing the Teacher's Password)
 59. Veda ako uniforma (Science as Attire)
 60. Falošná kauzalita (Fake Causality)
 61. Sémantické stopky (Semantic Stopsigns)
 62. Tajomné odpovede na tajomné otázky (Mysterious Answers to Mysterious Questions)
 63. Márnosť emergencie (The Futility of Emergence)
 64. Pozitívne skreslenie: Pozeraj do tmy (Positive Bias: Look Into the Dark)
 65. Nehovorte „zložitosť“ (Say Not "Complexity")
 66. Moja divoká a bezstarostná mladosť (My Wild and Reckless Youth)
 67. Neučenie sa z histórie (Failing to Learn from History)
 68. Sprístupniť históriu (Making History Available)
 69. Čudnejšie než história (Stranger Than History)
 70. Vysvetli / Uctievaj / Ignoruj? (Explain/Worship/Ignore?)
 71. „Veda“ ako zastavovač zvedavosti ("Science" as Curiosity-Stopper)
 72. Heuristika absurdity, skreslenie absurdity (Absurdity Heuristic, Absurdity Bias)
 73. Dostupnosť (Availability)
 74. Ukotvenie a prispôsobenie (Anchoring and Adjustment)
 75. Ponuka pomätenosti (The Crackpot Offer)
 76. Radikálna úprimnosť (Radical Honesty)
 77. V skutočnosti vašu účasť nechceme (We Don't Really Want Your Participation)
 78. Signály na potlesk (Applause Lights)
 79. Rozumnosť a anglický jazyk (Rationality and the English Language)
 80. Ľudské zlo a zmätené myslenie (Human Evil and Muddled Thinking)
 81. Doublethink (dobrovoľné skreslenie) (Doublethink (Choosing to be Biased))
 82. Klam plánovania (Planning Fallacy)
 83. Kahnemanova anekdota o plánovaní (Kahneman's Planning Anecdote)
 84. Klam konjunkcie (Conjunction Fallacy)
 85. Kontroverzia ohľadom konjunkcie (alebo, ako za tým oni urobili bodku) (Conjunction Controversy (Or, How They Nail It Down))
 86. Zbytočné detaily (Burdensome Details)
 87. Čo je indícia? (What is Evidence?)
 88. Objektív, ktorý vidí vlastné chyby (The Lens That Sees Its Flaws)
 89. Koľko indície treba? (How Much Evidence Does It Take?)
 90. Einsteinova arogancia (Einstein's Arrogance)
 91. Occamova britva (Occam's Razor)
 92. 26. 9. je Petrovov deň (9/26 is Petrov Day)
 93. Ako ma presvedčiť, že 2 + 2 = 3 (How to Convince Me That 2 + 2 = 3)
 94. Spodný riadok (The Bottom Line)
 95. Filtrovaná indícia (What Evidence Filtered Evidence?)
 96. Racionalizovanie (Rationalization)
 97. Svoje názory meníme zriedkavejšie, než si myslíme (We Change Our Minds Less Often Than We Think)
 98. Vyhýbanie sa skutočným slabým miestam vašich názorov (Avoiding Your Belief's Real Weak Points)
 99. Meditácia o zvedavosti (The Meditation on Curiosity)
 100. Nikto vám nemôže udeliť výnimku zo zákonov rozumnosti (No One Can Exempt You From Rationality's Laws)
 101. A priori (A Priori)
 102. Priming a kontaminácia (Priming and Contamination)
 103. Veríme všetkému, čo nám povedia? (Do We Believe Everything We're Told?)
 104. Uložené myšlienky (Cached Thoughts)
 105. Koľaje „mimo vychodených koľají“ (The "Outside the Box" Box)
 106. Originálny pohľad (Original Seeing)
 107. Ako vyzerať (a byť) hlboký (How to Seem (and Be) Deep)
 108. Logický omyl zovšeobecňovania fiktívnej indície (The Logical Fallacy of Generalization from Fictional Evidence)

viliam@bur.sk