Logická hodnota boolean, Boolean (java.lang)

Primitívny typ "boolean" má dve možné hodnoty: "true" a "false". Hodnota "true" označuje pravdu; hodnota "false" označuje nepravdu.

Hodnotu typu "boolean" získame napríklad porovnaním dvoch hodnôt pomocou operátorov "<", "<=", ">", ">=", "==", "!=".

Poznámka: Znamienko "==" porovná dve primitívne hodnoty, alebo porovná dve objektové premenné, či obsahujú ten istý objekt. Ak chceme zistiť, či dva objekty obsahujú rovnakú hodnotu, použijeme metódu "equals".

Hodnotu typu "boolean" najčastejšie využívame v príkazoch "if" a "while". Môžeme ju využiť aj na výber z dvoch možností pomocou operátora "?:".

S hodnotami typu "boolean" môžeme robiť operácie "!" (negácia), "&&" (aj jedno, aj druhé), "||" (aspoň jedno z dvoch).

Objekt java.lang.Boolean

Ak potrebujeme pracovať s logickou hodnotu ako s objektom, použijeme typ "Boolean". Tak ako pri každom objektovom type, aj premenná typu "Boolean" môže obsahovať hodnotu "null".

Konverzia typu

Tu je prehľad metód, pomocou ktorých môžeme získať premennú iného typu:

Máme typChceme typKódPoznámka
booleanBoolean
Boolean objB = Boolean.valueOf(b);
 
Boolean objB = b; // autoboxing
Booleanboolean
boolean b = objB.booleanValue();
premenná "objB" nesmie obsahovať "null", inak nastane NullPointerException
boolean b = objB; // autounboxing
Stringboolean
boolean b = Boolean.parseBoolean(s);
reťazec "true" (bez ohľadu na veľkosť písmen, čiže aj "True", "TRUE" atď.) sa preloží ako pravda, zvyšné reťazce vrátane null sa preložia ako nepravda
boolean b = "true".equalsIgnoreCase(s)
 || "yes".equalsIgnoreCase(s)
 || "ano".equalsIgnoreCase(s);
vlastné pravidlá
StringBoolean
Boolean objB = Boolean.valueOf(s);
reťazec "true" (bez ohľadu na veľkosť písmen, čiže aj "True", "TRUE" atď.) sa preloží ako pravda, zvyšné reťazce vrátane null sa preložia ako nepravda
booleanString
String s = b ? "true" : "false";
 

viliam@bur.sk