Elipsa a kruh

( obdĺžnik a štvorec, elipsa a kruh )

Nástroj "Elipsa" nám v programe Inkscape umožňuje kresliť elipsy a kruhy. Tlačidlo nástroja "Elipsa" nájdeme v nástrojovej lište na ľavom okraji okna.

Nástroj Elipsa

Elipsu vložíme do obrázku tak, že ťukneme myšou na nejaký bod, potiahneme myš do druhého bodu (počas toho sa nám ukazuje, kam sa elipsa umiestni) a v druhom bode tlačidlo myši pustíme. Nakreslí sa elipsa vpísaná do oblasti, ktorú sme takto označili. Toto je najrýchlejší spôsob nakreslenia elipsy, ak nám nezáleží na jej presnom umiestnení.

Ak pri kreslení elipsy držíme tlačidlo Shift, nakreslíme tým elipsu, ktorá má stred v prvom bode. Ťuknutím určíme stred a potom ťahaním myši určíme veľkosť elipsy.

Ak pri kreslení elipsy držíme tlačidlo Alt, nakreslíme tým elipsu medzi danými bodmi. Oba body budú ležať na obvode elipsy.

Ak pri kreslení elipsy držíme tlačidlo Ctrl a ak sa jej rozmery podobajú na kruh, program nakreslí presný kruh.

Uvedené tlačidlá môžeme kombinovať. Pomocou tlačidiel Shift a Alt nakreslíme elipsu so stredom v prvom bode a druhý bod bude ležať na jej obvode. Pomocou tlačidiel Shift a Ctrl nakreslíme kruh so stredom v prvom bode. Pomocou tlačidiel Alt a Ctrl nakreslíme kruh medzi dvoma bodmi. Pomocou tlačidiel Shift, Alt a Ctrl nakreslíme kruh so stredom v prvom bode a druhý bod bude ležať na jeho obvode. Tieto kombinácie sa neučte naspamäť, vyplývajú logicky z funkcií jednotlivých pomocných kláves. Ak vám to pripadá zložité, jednoducho nakreslite elipsu od ruky a presnú polohu môžete nastaviť aj neskôr.

zvislá elipsa vodorovná elipsa kruh

Ak je zapnuté tlačidlo "Elipsa" a na obrázku máme označenú elipsu, zobrazí sa nám v hornej časti okna panel nástrojov pre elipsu. (Nestačí mať označenú elipsu. Musí byť aj zapnutý nástroj "Elipsa" a nie nejaký iný, napríklad výberová šípka.)

panel nástrojov pre elipsu: začiatočný uhol, koncový uhol, zmeniť na výsek, zmeniť na odsek, zmeniť na kruh

Tento panel slúži na kreslenie elipsových alebo kruhových výsekov a odsekov. Prvé dva údaje určujú začiatočný a koncový uhol, kde 0° je vpravo, 90° dole, 180° vľavo, 270° hore a 360° opäť vpravo. Vykresľuje sa časť kruhu v smere hodinových ručičiek, čiže výsek od 135° do 225° bude štvrťkruh, výsek od 45° do 315° bude trištvrtekruh. (Ak je pri koncovom uhle uvedené menšie číslo ako pri začiatočnom, v smere hodinových ručičiek prejdeme cez uhol 0°=360°, čiže výsek od 315° do 45° bude štvrťkruh, výsek od 225° do 135° bude trištvrtekruh.)

Tri tlačidlá na paneli nástrojov pre elipsu určujú, či chceme elipsový či kruhový výsek alebo odsek; tretím tlačidlom môžeme elipsu alebo kruh opäť zaceliť. Kruhový výsek vyzerá ako čiastočne zjedená torta; ak má nastavenú obvodovú čiaru, vykreslia sa aj čiary na mieste rezu. Kruhový odsek je časť kruhu odťatá priamkou; ak má nastavenú obvodovú čiaru, čiara na mieste rezu sa nevykreslí.

kruhový výsek kruhový odsek

viliam@bur.sk