Značky a vlastnosti jazyka HTML

HTML
úvod do HTML, verzie HTML, HTML a XHTML
Značky a vlastnosti
párové a nepárové značky, atribúty
Obyčajný text
odseky, zalamovanie riadkov

Webové stránky v jazyku HTML vytvárame tak, že do textu stránky vkladáme značky, ktoré upresňujú, čo daný text znamená. Iné ako textové prvky (obrázky, animácie, interaktívne programy, súbory na stiahnutie) sú uložené v osobitných súboroch, ale vo webovej stránky je pomocou značky uvedené, kam sa majú vložiť. Ak chceme vidieť obsah súboru HTML, necháme si vo webovom prezerači zobraziť "zdrojový kód stránky".

Akú úlohu majú značky v texte? Predstavte si, že by ste niekomu vysvetľovali cez telefón, akú webovú stránku vám má vytvoriť. Váš telefonát by sa vlastne skladal z dvoch druhov informácií. Časť telefonátu by ste diktovali, čo má byť napísané na stránke. Časť telefonátu by ste vysvetľovali, ako sa majú tieto nadiktované texty spracovať. Slová ako "toto bude nadpis" alebo "sem vložíme obrázok smajlíka" nemajú byť napísané na stránke, sú to pokyny pre jej tvorcu. Aj súbor HTML obsahuje dva druhy informácií: text stránky a pokyny pre webový prezerač. Značky sú pokyny pre prezerač; všetko ostatné je text, ktorý sa zobrazí na stránke.

Pravidlá jazyka HTML určujú, že značky píšeme medzi symboly "<" a ">". Ďalej určujú, aké značky existujú a aký je ich presný význam.

Niektoré značky označujú rozsah, odtiaľ potiaľ. Pri diktovaní cez telefón by sme povedali napríklad "teraz začína nadpis, ..., koniec nadpisu". V jazyku HTML zapíšeme začiatočnú a koncovú značku, napríklad <h1> a </h1>. Koncová značka má rovnaký text ako začiatočná, len je pred ňou lomka.

Iné značky určujú iba miesto, sem. Pri diktovaní cez telefón by sme povedali napríklad "tu bude vodorovná čiara na celú šírku strany". V jazyku HTML zapíšeme iba jednu značku, napríklad <hr>.

K niektorým značkám treba doplniť ďalšie informácie. Nestačí povedať "tu bude obrázok", ale musíme doplniť aký, napríklad "tu bude obrázok zo súboru foto001.jpeg". Podobne nestačí povedať "tu začína odkaz na inú stránku, ..., koniec odkazu", ale musíme doplniť, na akú stránku odkazujeme, napríklad "tu bude odkaz na stránku bur.sk". Tieto doplňujúce informácie píšeme ako vlastnosti k značke (ak je začiatočná a koncová značka, tak iba k začiatočnej), napríklad <img src="foto001.jpeg"> alebo <a href="http://bur.sk/">klikni sem</a>.

Jazyk HTML obsahuje veľa značiek. Neľakajte sa ich počtu, v praxi budete potrebovať iba niekoľko z nich. Ale pre zaujímavosť, tu je úplný zoznam v abecednom poradí:
a, abbr, address, area, article, aside, audio, b, base, bdi, bdo, blockquote, body, br, button, canvas, caption, cite, code, col, colgroup, command, datalist, dd, del, details, dfn, div, dl, dt, em, embed, fieldset, figcaption, figure, footer, form, h1, h2, h3, h4, h5, h6, head, header, hgroup, hr, html, i, iframe, img, input, ins, kbd, keygen, label, legend, li, link, map, mark, menu, meta, meter, nav, noscript, object, ol, optgroup, option, output, p, param, pre, progress, q, rp, rt, ruby, s, samp, script, section, select, small, source, span, strong, style, sub, summary, sup, table, tbody, td, textarea, tfoot, th, thead, time, title, tr, track, u, ul, var, video, wbr.

viliam@bur.sk